Definities


0.0 - cashze.nl is onderdeel van Cospamedia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer: 68410387 
0.1 - Bezoeker: Eenieder, die de website bezoekt of heeft bezocht 
0.2 - Lid: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met cashze.nl, in Nederland woonachtig of gevestigd is en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer. 
0.3 - Overeenkomst: Een overeenkomst tussen cashze.nl en Lid, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing 
0.4 - Transactie: Een transactie is een aankoop van een product of dienst op enige Webwinkel, uitgevoerd door een Lid via cashze.nl. De Transactie is geslaagd als de Webwinkel deze heeft goedgekeurd. 
0.5 - Account: De persoonlijke omgeving van het Lid met de status van het gespaarde tegoed en persoonlijke gegevens 
0.6 - Vergoeding: Op cashze.nl worden de vergoedingen weergegeven, zoals deze bij een Transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. (een vast bedrag of percentage van de netto aankoop of dienst) 
0.7 - Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals op deze pagina vermeld 
0.8 - Website: http://cashze.nl 

Aanmelden


1.0 - Door je aanmelding bij het cashze.nl programma ga je akkoord met de voorwaarden/privacy
1.1 - Cashze.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zonder vooraf de leden te informeren. 
1.2 - Leden worden achteraf geïnformeerd middels e-mail naar het email adres, zoals bekend bij cashze.nl
1.3 - Ben je het niet eens met deze aanpassing(en) dan dient je account opgeheven te worden.
1.4 - Deze voorwaarden zijn bindend als je blijft deelnemen aan het cashze.nl programma, nadat je op de hoogte bent gesteld van enige aanpassing. 

Leden


2.0 - Je dient minstens 18 jaar oud te zijn voor deelname aan ons programma.
2.1 - Ons programma is open gesteld voor ingezetenen van Nederland.
2.2 - Bij aanmelden dien je gebruik te maken van je eigen naam en email adres.
2.3 - Jouw profiel dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2.4 - Het is niet toegestaan je meer dan 1 keer aan te melden.
2.5 - Wij staan per IP adres en per persoon 1 account toe!
2.6 - Bij overtreding word je account plus alle valse accounts verwijderd met verlies van saldi en referrals.
2.7 - Het is niet toegestaan je account te verkopen of weg te geven.
2.8 - Promotie voor cashze.nl middels SPAM is niet toegestaan.
2.9 - cashze.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een (aspirant) lid te weigeren 

Aansprakelijkheid


3.0 - cashze.nl is nooit aansprakelijk voor verlies van jouw saldi, of enige schade, verband houdende met jouw lidmaatschap bij het cashze.nl programma. Dit geldt ook voor fouten en/of bugs in het verdiensysteem. 

Uitbetalingen


4.0 - Je wordt uitbetaald op een Nederlandse bankrekening.
4.1 - Heb je 1250 Cashcrowns gespaard, dan kun je uitbetaling aanvragen.
4.2 - Uitbetalingen worden binnen 7 tot maximaal 45 werkdagen na aanvraag afgehandeld
4.3 - Opgebouwd saldo verdiend door fraude en/of bugs in ons verdiensysteem wordt niet uitbetaald.
4.4 - We betalen je uit, als je profiel volledig en naar waarheid is ingevuld
4.5 - De rekeninghouder dient dezelfde naam te hebben, als die in jouw profiel op cashze.nl
4.6 - Bij tegenvallende resultaten zijn wij gerechtigd met ons programma te stoppen, waarbij saldi lager dan 1250 Cashcrowns komen te vervallen.
4.7 - Als wij, in geval van faillissement, surseance van betaling of andere problemen bij onze adverteerders, onze uitbetalingen niet kunnen verwerken, komen de verdiensten van de leden te vervallen. 

Privacy en cookie beleid


5.0 - Verantwoording 

Cashze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

5.1 - Contact gegevens 

E-mailadres: info@cashze.nl 
Postadres: Postbus 967 BOX A1536 GC Amsterdam 

5.2 - Persoonsgegevens die wij verwerken 

Cashze verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Bankrekening/IBAN nummer 

5.3 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Cashze heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren, of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen we deze informatie. 

5.4 - Met welk doel en op basis van welke grondsalg wij persoonsgegevens verwerken 

Cashze verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Afhandelen van betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of commerciële mails
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of te verwijderen
- Om diensten aan u te leveren
- Cashze analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

5.5 - Geautomatiseerde besluitvorming 

Dit is op onze website niet van toepassing 

5.6 - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Cashze bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- Persoonsgegevens: tot einde lidmaatschap
- Personalia: tot einde lidmaatschap
- Adres: tot einde lidmaatschap
- Locatie (ip): tot einde lidmaatschap 

5.7 - Delen van persoonsgegevens met derden 

Cashze verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk verplichting 

5.8 - Cookies en/of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Cashze gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cashze gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies, die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maar gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te tstellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Hieronder een overzicht:

Bijvoorbeeld:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar. 

5.9 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdaagzaamheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cashze.nl
Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN)zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Cashze wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

5.10 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Cashze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Cashze heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het (groene) hangslotje in de adresbalk.
sluit
Meld je gratis aan